1. Organizatorem warsztatów jest Idnecsan Bartłomiej Śniadkowski z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 3/211 (zwany dalej “Organizatorem”), właściciel marki 2VegeLovers.
 2. Warsztaty prowadzone będą przez zespół 2VegeLovers lub inne każdorazowo określone osoby.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), administratorem danych osobowych osób zapisanych na warsztaty jest Idnecsan Bartłomiej Śniadkowski. Dane przetwarzane będą w celach administracyjnych związanych z realizacją warsztatu, w tym do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Idnecsan Bartłomiej Śniadkowski. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a podanie danych jest dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Cena Warsztatów, miejsce oraz liczba uczestników jest określana przez Organizatora i podawana każdorazowo przy opisie danych Warsztatów za pośrednictwem Strony internetowej.
 7. Ceny za uczestnictwo w warsztatach wyrażone są w polskich złotych (PLN) i obejmują należny podatek VAT.
 8. Zapisy oraz sprzedaż biletów na warsztaty zostają uruchomione wraz z ogłoszeniem informacji o warsztatach na stronie internetowej 2vegelovers.com oraz mediach społecznościowych 2VegeLovers.
 9. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 10. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki połączonej z edukacją i krótkim wykładem. Warsztaty dla dzieci łączą zajęcia praktyczne z zabawą poprzez edukację.
 11. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:  zajęcia grupowe z prowadzącym/ prowadzącymi, artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach,  korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach, wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów,  udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć, zimne napoje do korzystania podczas warsztatów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 13. W przypadku posiadania silnych alergii zagrażających życiu lub zdrowiu, każdorazowo Uczestnik zapisujący się na warsztaty lub opiekun (w przypadku dziecka) jest zobowiązany wziąć ten fakt pod uwagę. Wykupując Bilet bez udzielenia Organizatorowi wyżej wymienionej informacji uznaje się, że nie ma przeciwwskazań do udziału Uczestnika w Warsztatach.
 14. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
 15. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 16. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 17. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztaty oraz zasad bhp obowiązujących na warsztatach.
 18. W przypadku warsztatów rodzinnych, w których uczestniczą dorośli (zwani dalej “Opiekunem”) ze swoimi dziećmi, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi Opiekun.
 19. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 20. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie kanałach społecznościowych i stronie internetowej, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 22. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi Warsztatów jest wyłączone.
 23. Nieobecność Uczestnika na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 24. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres kontakt@2vegelovers.com najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 25. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
 26. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.

 

Gdynia, 25/09/2018

Co nowego u sióstr 2 Vege Lovers

Bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami oraz wydarzeniami!

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Twój adres e-mail nie jest i nie będzie nigdzie publikowany, przetwarzany, sprzedawany, udostępniany za opłatą. Możesz wypisać sie z otrzymywania newslettera w każdej chwili.